جهت ثبت شکایات یا پیگیری خرید های خود می توانید تیکت خود را از اینجا به سایت ارسال کنید